BAC 16200 PAKKINGSET KS50 ZUNDAPP 4V EN 3V VANAF 1968