VICMA 6500 | YAMAHA NEO OT 1997 – 2001 OEM NR. 5ADH25010100